تعبیر خواب بادام چیست؟

به گزارش مجله سرگرمی، با تعبیر خواب بادام، تعبیر خواب بادام تلخ، تعبیر خواب مغز بادام، تعبیر خواب بادام امام صادق و تعبیر خواب خوردن بادام همراه ما باشید.

تعبیر خواب بادام چیست؟

همه معبران بادام را در خواب مال دانسته اند و نعمت و فراخی معیشت و روزی اما فرق است که بادام را در خواب چطور ببینیم.

 

تعبیر خواب بادام

محمدبن سیرین گوید: بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود. لکن به خصومت به دست آید. اگر بیند که بادام فرا گرفت، دلیل بود که به قدر آن وی را نعمت و روزی است و سخت به دست آید.

معبران می گویند: تأویل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بیند بهتر بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بادام با پوست داشت یا کسی به وی داد، دلیل که از مردمی بخیل چیزی یابد به سختی، اگر بیند که از مغز بادام تلخ روغن بیرون آید. دلیل کند که از مردی بخیل وی را بقدر آن روغن منفعت رسد.

آنلی بیتون می گوید: دیدن بادام در خواب، نشانه آن است که پس از مدتی کوتاه ثروتمند خواهید شد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب بادام: غم، ولی برای مدتی کوتاه

جابرمغربی گوید: دیدن بادام در خواب نعمت و مال است، اما اگر بادام با پوست بیند، دلیل که مال قدری به رنج و سختی بدست آورد و چون بادام بدون پوست بیند، دلیل که مال به آسانی به دست آورد.

تعبیر خواب بادام به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بادام در خواب بر دو وجه بود.

 1. مال پنهانی حاصل شود
 2. از بیماری شفا یابد

تعبیر خواب بادام خوردن

لوک اویتنهاو می گوید:

 • بادام خوردن: حرص و آز کار بدستت خواهد داد
 • بادام تلخ: ضعف، سستی
 • بادام شیرین: شخصی از شما تعریف خواهد نمود

لیلا برایت می گوید: اگر کسی در خواب ببیند که مشغول خوردن بادام های شیرین است، به این معنا است که به خاطر انجام یک کار بخصوص، مورد تشویق دیگران قرار می گیرد. خوردن بادام تلخ در خواب، بیانگر آن است که در مقابل وسوسه های اطرافیان مقاومت می کنید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • بادام می خرید: برمخالفتان پیروز می شوید
 • بادام می خورید: عمر شما طولانی است.
 • بادام های تلخ: وسوسه های فعلی شما کاهش می یابند.

تعبیر خواب مغز بادام

منوچهر مطیعی تهرانی: مغز بادام تازه در خواب اقتصادی است که زود و آسان به دست می آید ولی به بقای آن در دست خویش نمی توانید چندان اعتماد داشته باشید. چنان چه در خواب دیدید که از فروشنده دوره گرد بادام خریدید یا کسی یک پاکت مغز بادام تازه به شما هدیه کرد قدر مسلم به زودی پولی به شما می رسد که بی دغدغه و راحت صاحب آن خواهید شد لیکن همان طور که مغز بادام درون پاکت را از محل خرید تا رسیدن به خانه دانه دانه به دهان می اندازید و می جوید و می خورید آن پول نیز زود نقصان می یابد و از بین می رود.

خانم آتیانوس معبر یونانی می گفت مغز بادام پول یا بهره و سودی است که از جانب فرزندتان به شما می رسد و اگر فرزندی در آن شرایط ندارید برادر یا خواهرتان برای شما مفید واقع می شوند. اگر در خواب ببینید که مقداری بادام پیش روی خود ریخته اید اندوخته ای به شما می رسد اما به سختی یعنی آن چنان که باید بادام را بشکنید و مغزش را جدا کنید و تحصیل پول هم زحمت و کوشش دارد.

آنلی بیتون می گوید: اگر بادام هایی نارس در خواب ببینید، دلالت بر آن دارد که پیش از تغییر موقعیت و شرایط شما در زندگی، بسیار نومید خواهید شد.

تعبیر خواب درخت بادام

کتاب سرزمین رویاها

 • درخت بادام: ثروت
 • درخت بادام پر از گل: آسایش و خوشبختی
 • یک درخت بادام با بادام های سبز نرسیده: گرفتاری و ناامیدی
 • یک درخت بادام پر از بادام های رسیده: خوشبختی

 

rugozar.ir: مجله روگذر: مجله اخبار گردشگری

fastnote.ir: یادداشت سریع: گلچین اخبار و مقالات روز

انتشار: 20 اسفند 1401 بروزرسانی: 20 اسفند 1401 گردآورنده: kurdeblog.ir شناسه مطلب: 111108

به "تعبیر خواب بادام چیست؟" امتیاز دهید

1 کاربر به "تعبیر خواب بادام چیست؟" امتیاز داده است | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب بادام چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید