نحوه برگزاری آزمون های آنلاین دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش مجله سرگرمی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت شیوه نامه آزمون های آنلاین دانشجویان علوم پزشکی در سال تحصیلی جاری را ابلاغ کرد.

نحوه برگزاری آزمون های آنلاین دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگاران، در شیوه نامه آزمون های ان لاین دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی تاکید شده است که دانشگاه ها تمهیداتی را در نظر بگیرند تا با نظر اعضای هیات علمی و با در نظر دریافت ماهیت درس و رشته تحصیلی دانشجویان و به منظور آشنایی هرچه بیشتر اساتید با سطح علمی و چگونگی فراگیران در طول نیم سال تحصیلی، ارزیابی هایی به طور مستمر از دانشجویان انجام پذیرد و نمره آن در ارزیابی نهایی دانشجو اعمال و در نهایت سهم آزمون نهایی، کاهش یابد.

همچنین ارزیابی های تکوینی به عنوان یکی از راهکارهای ارائه شده در متون علمی به عنوان کاهش ریسک نقض امنیت آزمون و افزایش اعتبار آزمون در آزمون های برخط، پیشنهاد شده است.

در واقع ارزیابی های تکوینی میتواند شامل سنجش میزان مشارکت فعال دانشجو در فرایندهای یاددهی- یادگیری، انجام تکالیف، ارائه بازخورد به همتایان و یا سایر انواع ارزیابی ها، به تشخیص اعضا هیأت علمی و مطابق برنامه درسی تدوین شده باشد.

در این شیوه نامه تاکید شده است؛ به منظور کسب اطمینان از آشنایی کامل فراگیران با نحوه کار با سامانه های آزمون و نیز کاهش سطح اضطراب آنان در آزمون های اصلی، شایسته است قبل از شروع بازه امتحانات، آزمون های شبیه سازی شده برای دانشجویان طراحی و چگونگی شرکت در آزمون و پاسخ دادن به سؤالات بر اساس دستور العمل های تدوین شده، آموزش داده شود.

به عبارت دیگر آزمون های مذکور به عنوان آزمون های آزمایشی نیز به کار فرایند.

سوابق مربوط به شرکت دانشجویان در آزمون های شبیه سازی شده در سامانه های الکترونیکی مورد استفاده باید برای بررسی های آینده، ثبت شود.

اعضای هیات علمی می توانند طبق صلاحدید خود، بخشی از نمره پایان ترم را به آزمون شفاهی با استفاده از بسترهای تائید شده بر اساس سیاست های حوزه معاونت آموزشی دانشگاه یا دانشکده مستقل اختصاص دهند.

با توجه به ماهیت آزمون برخط، شایسته است سؤالات بسته به نیاز درس، عمدتاً به صورت کوتاه پاسخ،چندگزینه ای 2 ، 4 و یا جورکردنی گسترش یافته 3 جورکردنی در نظر گرفته شده و حتی الامکان از طرح سؤالات با پاسخ های تشریحی بلند که مستلزم دریافت زمان زیادی برای پاسخ دهی است، خودداری شود تا زمان کلی آزمون، به حداقل برسد.

زمان تخصیص یافته برای پاسخ دهی به هر سؤال، در طراحی سؤالات بسته به نظر استاد مربوطه و با در نظر دریافت سختی و تاکسونومی سؤال، در نظر گرفته شود، در عین حال برای سؤالات چهارگزینهای، در متون علمی تخصیص متوسط زمان 45 ثانیه حداقل 31 و حداکثر 61 پیشنهاد شده است.

اعضاء هیأت علمی باید حداقل 48 ساعت قبل از زمان برگزاری آزمون، سؤالات را بر روی سامانه آزمون بارگذاری نموده و یا آن را برای بارگذاری به کارشناس مربوطه تحویل دهند.

با توجه به اینکه زمان آزمون به ازای هر سؤال، متفاوت و محدود است، ضروری است استاد، برای پاسخ دهی به هر سؤال در زمان طراحی، زمان معین نموده و در غیر این صورت تأیید نماید که زمان پاسخ دهی به هریک از سؤالات، 45 ثانیه خواهد بود.

در این مرحله بارگذاری کامل سؤالات و امکان پاسخ دهی به آنها طبق روال پیش بینی شده باید مورد بررسی و تائید قرار گیرد. توجه به این امر ضروری است که در سامانه مورد استفاده، تنظیمات دسترسی فراگیران به سؤالات آزمون به گونه ای باید انتخاب شود که آنها تا زمان دقیق شروع آزمون، به سؤالات هیچگونه دسترسی نداشته باشند.

وزادت بهداشت، با توجه به محدودیت های زیرساختی فعلی و به منظور اجتناب از ایجاد تراکم و اشغال حجم شبکه ارتباطی اکیداً توصیه نموده است از قرار دادن محتوای الکترونیکی چند رسانه ای مانند فیلم و یا تصویر حاوی جلوه های ویژه در پایه سؤالات، پرهیز شود.

زمان تخصیص یافته برای پاسخ دادن به هر سؤال به صورت جداگانه و شفاف در مقابل هر سؤال و در صفحه نمایش، نشان داده شود. امکان بازگشت به سؤالات ماقبل و ویرایش سؤال پاسخ داده شده، برای دانشجو وجود نداشته باشد و این موضوع، مؤکداقبل از برگزاری آزمون به آزمون شوندگان، اطلاع داده شود.

به منظور ارتقاء کیفیت برگزاری آزمون های برخط، ضروری است چیدمان تصادفی سؤالات در سامانه فراهم شده و برای هر درس، بانک سؤلات با طراحی سؤالات مازاد، اما همگن از نظر سطوح حیطه های یادگیری ایجاد شود. در این صورت امکان ارائه سؤالات متفاوت و غیر یکسان به آزمون شوندگان فراهم خواهد شد.

دانشجو ملزم است یک هفته قبل از شروع بازه زمانی آزمون ها، به پنل خود مراجعه نموده و و از تعریف شدن همه دروس خود اطمینان حاصل نماید. مسؤلیت عدم اطلاع به عهده دانشجو خواهد بوده و ضروری است در صورتی که درس تعریف نشده است، از طریق آموزش دانشکده پیگیری شود.

در صورت عدم دسترسی دانشجو به اینترنت یا سایر ملزومات آزمون برخط، ضروری است یک هفته قبل از آزمون، هماهنگی های لازم با آموزش دانشکده را انجام داده و دانشکده ها نیز تمهیدات لازم را با لحاظ شرایط بیماری کرونا برای اخذ آزمون حضوری در محل دانشکده مطابق با قوانین آزمونهای برخط برای این دسته از دانشجویان، فراهم آورند.

دانشجویان حداکثر تا 91 دقیقه بعد از شروع آزمون، مجاز به شرکت در آزمون می باشند. بدیهی است پایان آزمون برای این آزمون دهندگان شبیه سایرین بوده و زمان اضافی به آنها داده نخواهد شد. به عبارت دیگر اگر آزمون دهنده بخواهد به سوالات آخر برسد؛ ضروری است پاسخگویی سوالات اولیه را سریعتر از زمان در نظر گرفته شده برای هر سوال انجام دهد.

در صورتی که دانشجویی در ابتدا یا میانه آزمون به دلیل بروز مسائل نرم افزاری یا سختافزاری مانند قطعی برق، قطعی اینترنت و ...دچار قطعی اینترنت شود، ضروری است در اسرع وقت باکارشناسان مرکز آزمون تماس بگیرد و نسبت به ورود مجدد به سامانه، هماهنگی و اطلاع رسانی نماید. حداکثر مدت زمان مجاز برای اطلا ع رسانی قطعی اینترنت توسط دانشجو به کارشناس آزمون 5 دقیقه است. عدم تماس دانشجو با کارشناسان مرکز آزمون، به منزله عدم شرکت در آزمون می باشد.

بهتر است دانشگاه زیرساختی را فراهم آورد تا کلیه مکالمات و درخواست های دانشجویان در این ارتباط، ثبت شود، تا در صورت اعتراض آینده، بتواند به عنوان مدرکی مستدل، مورد استناد قرار گیرد.

حضور آنکال اساتید در حین برگزاری آزمون جهت پاسخگویی به دانشجویان برای رفع ابهام در برخی سؤالات، ضروری است و برنامه ریزی آن بر عهده دانشکده ها خواهد بود. در عین حال با توجه به محدودیت زمانی این آزمونها پیشنهاد می شود سؤالات فاقد ابهام بوده و در زمینه عدم پاسخ دهی به آزمون دهندگان در حین آزمون، اطلاع رسانی لازم انجام شود.

در راستای بررسی صحت و سلامت آزمون های برخط برگزار شده، تعدادی از نتایج به صورت تصادفی انتخاب و با نمرات ماقبل دانشجو نیم سال های قبل و یا سایر نمرات دانشجویان مقایسه خواهد شد. در صورت وجود اختلاف معنادار و اثبات بروز تخلف، مطابق ضوابط با دانشجو برخورد خواهد شد.

در صورتی که تقلب دانشجو محرز نبوده و تنها اختلاف معنادار بین نمرات وجود دارد، از وی آزمون شفاهی گرفته شود و با توجه به نتایج آن و نظر نهایی استاد در مورد دانشجو، تصمیم گیری شود. بهتر است سؤالاتی که بعد از تحلیل دارای شاخص های روانسنجی نامناسب بودند، مجددا بررسی و به صلاحدید استاد مربوطه از چرخه سؤالات آزمون حذف شود.

عینک گوچی: مهسان بلاگ | سیستم مدیریت محتوای مهسان

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 17 اردیبهشت 1401 بروزرسانی: 17 اردیبهشت 1401 گردآورنده: kurdeblog.ir شناسه مطلب: 125979

به "نحوه برگزاری آزمون های آنلاین دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نحوه برگزاری آزمون های آنلاین دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید