شمشیربازی

وقتی کانادا را قطر آمریکای شمالی می دانند

خبرنگاران: بسیاری کانادا را در استفاده از ورزشکاران ملیت های مختلف با قطر مقایسه می نمایند که با هزینه نجومی برای ستارگان، آنها را با تغییر ملیت خود و کسب شهروندی کشورش ترغیب می نماید.

12 شهریور 1398