بازسازی، نوسازی و تعمیرات ساختمان

نحوه بازسازی خانه های قدیمی

هنگامی که ساکنین ساختمان، درمی یابند که منزل آنها دیگر قابل سکونت نمی باشد، سریع ترین گزینه ای که به فکرشان خطور می نماید، این است که از آن خانه نقل مکان نمایند یا به بازسازی ساختمان بپردازند.

23 آبان 1398