حضور 39 دانشگاه ایرانی در رتبه بندی موضوعی پایگاه رتبه بندی ISC

به گزارش مجله سرگرمی، از سوی پایگاه رتبه بندی ISC نتایج رتبه بندی موضوعی سال 2020 منتشر شد که 39 دانشگاه از ایران در این رتبه بندی حضور داشتند.

حضور 39 دانشگاه ایرانی در رتبه بندی موضوعی پایگاه رتبه بندی ISC

به گزارش خبرنگاران، دکتر محمدجواد دهقانی، رییس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) گفت: گروه رتبه بندی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) پس از قریب به یک دهه انجام پیروز رتبه بندی ملی دانشگاه و پژوهشگاه ­های کشور و هم رتبه بندی دانشگاه های جهان و دانشگاه های جهان اسلام، با توجه به تجارب ارزنده در این زمینه و شناخته شدن به اسم تنها مرجع رتبه بندی در کشور، در سال 99 برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه ­های جهان را بر اساس حوزه­های موضوعی به انجام رسانده است. اولین نسخه این رتبه­ بندی، با نام ISC World University Rankings by Subject برای دانشگاه های جهان در سال 2019 منتشر شده است و سال جاری برای دومین سال پیاپی این رتبه بندی را با تغییراتی جزئی در روش شناسی انجام داده است. در ادامه روش شناسی و نتایج این رتبه بندی آورده می گردد.

روش شناسی رتبه بندی موضوعی

دهقانی اظهار کرد: در رتبه بندی جهانی ISC بر اساس موضوع، از طرح تقسیم بندی سلسله مراتبی OECD استفاده شده است. در این طرح، کلیه حوزه های موضوعی در 6 رده اصلی و 42 زیر رده قرار می گیرند (که در نهایت 3 زیر رده کنار گذاشته می­ شوند). 6 رده اصلی در این طرح عبارت از علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، علوم پزشکی و بهداشت، علوم کشاورزی، علوم اجتماعی و علوم انسانی است.

وی اضافه کرد: در رتبه بندی موضوعی ISC، دانشگاه ­های هدف به منظور رتبه بندی در هر حوزه موضوعی، دانشگاه ­هایی هستند که به لحاظ تعداد انتشارات در آن حوزه جزو 700 دانشگاه اول جهان باشند و در بازه زمانی سه ساله، حداقل 150 مدرک در هر آن حوزه موضوعی منتشر نموده و در پایگاه InCite ثبت شده باشند.

رییس ISC در ادامه گفت: دانشگاه ­های اعلام شده در رتبه بندی در هر حوزه موضوعی در نهایت به صورت درهمکرد و هم بر اساس قاره و کشور و... اعلام خواهند شد. رتبه بندی موضوعی ISC، بر اساس سه معیار کلی پژوهش، فعالیت بین المللی و نوآوری انجام می­ گیرد که معیار پژوهش به علت اهمیتی که دارد، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است. جدول زیر معیارها و شاخص ­های رتبه­ بندی موضوعی ISC را با ضرایب اختصاص داده نمایش می­ دهد.

حضور 39 دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی ISC 2020

در رتبه ­بندی موضوعی 2020-ISC از ایران 39 دانشگاه حضور دارند که در حوزه ­های مختلف موضوعی حائز رتبه شده اند.

حوزه علوم طبیعی

رییس ISC گفت: در رتبه بندی موضوعی ISC-2020 شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در 6 رشته از 7 رشته حوزه علوم طبیعی شامل ریاضیات، علوم کامپیوتر و اطلاعات، علوم فیزیکی و نجوم، علوم شیمی، زمین و علوم محیطی مرتبط، علوم زیستی در جمع برترین دانشگاه های جهان هستیم.

در این حوزه در سال 2020، دانشگاه تهران (450-401) رتبه اول و دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، شهید بهشتی، صنعتی شریف، شیراز، تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران و تبریز (700-601) مشترکا رتبه دوم را کسب کردند.

حوزه مهندسی و فناوری

در حوزه مهندسی و فناوری در 11 رشته رتبه بندی صورت پذیرفته است که دانشگاه­ های ایران در هر 11 رشته حضور داشته است که دانشگاه تهران با رتبه 162 رتبه اول و دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف (300-251) رتبه دوم و علم و صنعت ایران (350-301) رتبه چهارم را کسب کردند.

حوزه علوم پزشکی و بهداشت

در حوزه علوم پزشکی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران 231 رتبه اول، پزشکی شهید بهشتی (400-351) رتبه دوم، پزشکی ایران و پزشکی مشهد (450-401) مشترکا رتبه سوم را کسب کردند.

حوزه علوم کشاورزی

در حوزه علوم کشاورزی دانشگاه تهران با رتبه 83 در رتبه اول، تربیت مدرس 220 در رتبه دوم و دانشگاه های صنعتی اصفهان و شیراز (300-251) مشترکا رتبه سوم را کسب کردند.

حوزه علوم اجتماعی

در حوزه علوم اجتماعی تنها دانشگاه تهران حضور دارد و پیروز به کسب رتبه (500-451) شد.

حوزه علوم انسانی

در حوزه علوم انسانی فقط دانشگاه تهران پیروز به کسب رتبه (600-501) شده است و در هیچ کدام از رشته های این حوزه دانشگاهی از ایران حضور ندارد.

حوزه علوم طبیعی

دهقانی در ادامه اضافه کرد: در رشته ریاضیات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 246 رتبه اول، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تهران (450-401) به صورت مشترک رتبه دوم، دانشگاه علم و صنعت ایران و صنعتی شریف (500-451) به صورت مشترک رتبه چهارم را بدست آوردند.

در رشته علوم کامپیوتر و اطلاعات دانشگاه تهران 210 رتبه اول و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شریف (350-301) مشترکا رتبه دوم و دانشگاه علم و صنعت ایران (500-451) رتبه چهارم را کسب کردند.

در رشته علوم فیزیکی و نجوم دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه تهران (500-451) مشترکا رتبه اول و دانشگاه صنعتی شریف (600-501) رتبه سوم را کسب کردند.

در رشته علوم شیمی دانشگاه تهران با رتبه 173 رتبه اول و دانشگاه تربیت مدرس (400-350) رتبه دوم و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف (450-401) به صورت مشترک رتبه چهارم را کسب کردند.

در رشته زمین و علوم محیطی دانشگاه تهران 185 رتبه اول و دانشگاه تربیت مدرس (450-401) رتبه دوم و دانشگاه شیراز (500-451) رتبه سوم را کسب کردند.

در رشته علوم زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران (600-501) رتبه اول کسب کردند.

حوزه مهندسی و فناوری

در رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران با رتبه 58، دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه 139، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه 149، دانشگاه تبریز با رتبه 161 و دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 196 رتبه های اول تا پنجم را کسب کردند.

در رشته مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه تهران با رتبه 220، صنعتی شریف با رتبه 229، صنعتی امیرکبیر با رتبه 300-251 به ترتیب در صندلی اول تا سوم قرار گرفتند.

در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تهران (27)، صنعتی امیرکبیر (69)، صنعتی نوشیروانی بابل (95)، علم و صنعت ایران (107)، صنعتی شریف (143) به ترتیب صندلی اول تا پنجم کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی شیمی دانشگاه تهران (73)، صنعتی امیرکبیر (133)، صنعتی شریف (158)، تربیت مدرس (190) و دانشگاه علم و صنعت ایران (192) به ترتیب رتبه ­های اول تا پنجم کشور را کسب نموده ­اند.

در رشته مهندسی مواد دانشگاه تهران (186) رتبه اول، صنعتی امیرکبیر (300-251) رتبه دوم، صنعتی شریف (350-301) رتبه سوم کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (136) رتبه اول، دانشگاه علوم پزشکی تبریز (175) رتبه دوم، دانشگاه تهران (199) رتبه سوم، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (224) رتبه چهارم کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران (66) رتبه اول، صنعتی امیرکبیر (229) رتبه دوم، تربیت مدرس (242) رتبه سوم و صنعتی شریف (244) در صندلی چهارم قرار گرفتند.

در رشته مهندسی بیوتکنولوژی محیطی دانشگاه علوم پزشکی تهران (174)، دانشگاه تهران (190)، علوم پزشکی تبریز (198)، تربیت مدرس (227)، علوم پزشکی شهید بهشتی (237) به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفتند.

در رشته مهندسی بیوتکنولوژی صنعتی سه دانشگاه از ایران در رتبه بندی حضور یافتند. دانشگاه علوم پزشکی تهران (25) رتبه اول و علوم پزشکی تبریز (29) رتبه دوم و دانشگاه صنعتی امیرکبیر (35) رتبه سوم در کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی فناوری نانو دانشگاه تهران (300-251) در رتبه اول و صنعتی شریف (350-301) در صندلی دوم قرار گرفتند.

در سایر رشته های مهندسی و فناوری (شامل: مهندسی چند رشته ای، مهندسی صنایع، مهندسی فراوری، علوم و فنون غذایی، ابزار دقیق (INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION)، ذره بینی (MICROSCOPY)، علوم تصویربرداری و فناوری عکاسی، طیف سنجی) دانشگاه تهران (118) رتبه اول، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان (350-301) هر دو رتبه دوم، دانشگاه علم و صنعت ایران و صنعتی شریف (400-351) هر دو در رتبه چهارم قرار گرفتند.

حوزه علوم پزشکی و بهداشت

در رشته تحقیقات پزشکی پایه دانشگاه علوم پزشکی تهران (217) رتبه اول، علوم پزشکی مشهد (350-301) رتبه دوم، علوم پزشکی شهید بهشتی (400-351) رتبه سوم، علوم پزشکی تبریز (450-401) رتبه چهارم را کسب کردند.

در رشته پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (300-251)، پزشکی شهید بهشتی (400-351)، علوم پزشکی ایران (450-401) رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته علوم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران (172) رتبه اول، پزشکی شهید بهشتی (300-251) رتبه دوم، علوم پزشکی ایران (400-351) رتبه سوم را کسب کردند.

حوزه علوم کشاورزی

در رشته کشاورزی، جنگلداری و شیلات دانشگاه تهران (75)، تربیت مدرس (173)، شیراز (182)، صنعتی اصفهان (232) به ترتیب رتبه اول تا چهارم را کسب کردند.

در رشته علوم دامپزشکی دانشگاه تهران پیروز به کسب رتبه 98 شد که تنها دانشگاه کشور در این رشته است.

در سایر رشته های علوم کشاورزی (شامل مهندسی کشاورزی، اقتصاد و سیاست گذاری کشاورزی، علوم و فنون غذایی) دانشگاه ­های تهران (88)، علوم پزشکی شهید بهشتی (156)، صنعتی اصفهان (178) و تربیت مدرس (198) در رتبه بندی حضور دارند و به ترتیب رتبه اول تا چهارم کشور را کسب کردند.

حوزه علوم اجتماعی

در رشته اقتصاد و تجارت دانشگاه تهران رتبه (300 -251) را در این رشته بدست آورد که تنها دانشگاه کشور در این رشته است.

در رشته جغرافیای اجتماعی و مالی تنها دانشگاه تهران پیروز به کسب رتبه (300 -251) شده است.

حضور کشورهای اسلامی در رتبه بندی موضوعی ISC 2020

دهقانی گفت: در رتبه بندی حوزه موضوعیISC-2020 سایر کشورهای اسلامی هم به خوبی ظاهر شدند.

در حوزه علوم طبیعی تعداد 38 دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ایران با 11 دانشگاه است. کشورهای مالزی با 6 دانشگاه و ترکیه با 5 دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. برترین رتبه کسب شده در این حوزه متعلق به کشور عربستان سعودی با رتبه 73 بوده است.

در حوزه مهندسی و فناوری تعداد 56 دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ایران با 14 دانشگاه است. کشورهای مالزی با 12 دانشگاه و ترکیه با 6 دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. برترین رتبه کسب شده در این حوزه متعلق به کشور عربستان سعودی با رتبه 36 بوده است.

در حوزه علوم پزشکی و بهداشت تعداد 52 دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ترکیه با 18 دانشگاه است. کشورهای ایران با 12 دانشگاه و مصر با 7 دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. در ضمن برترین رتبه کسب شده در این حوزه برابر با 231 و کشور ایران بوده است.

در حوزه علوم کشاورزی تعداد 75 دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ترکیه با 23 دانشگاه است. کشورهای ایران با 14 دانشگاه و پاکستان و مصر هر کدام با 8 دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. در ضمن برترین رتبه کسب شده در این حوزه برابر با 62 مربوط به کشور مالزی بوده است.

در حوزه علوم اجتماعی تعداد 20 دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور مالزی با 8 دانشگاه است. کشورهای اندونزی با 5 دانشگاه و ترکیه با 4 دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. در ضمن برترین رتبه کسب شده در این حوزه برابر با 350-301 و کشور مالزی بوده است.

به نقل از موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، در حوزه علوم انسانی تعداد 9 دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور مالزی با چهار دانشگاه است. کشورهای ترکیه با سه دانشگاه و ایران و اندونزی با 1 دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. برترین رتبه کسب شده در این حوزه متعلق به کشور مالزی با رتبه 400-351 بوده است.

mahsanblog.ir: وبلاگ مهسان، این وبلاگ برای سیستم مدیریت محتوای مهسان میباشد

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 26 آبان 1400 بروزرسانی: 26 آبان 1400 گردآورنده: kurdeblog.ir شناسه مطلب: 161763

به "حضور 39 دانشگاه ایرانی در رتبه بندی موضوعی پایگاه رتبه بندی ISC" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حضور 39 دانشگاه ایرانی در رتبه بندی موضوعی پایگاه رتبه بندی ISC"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید